Hoppa till innehåll

Informationssamtal vid tvister om barns vårdnad, boende och umgänge.

  • av
Informationssamtal vårdnadstvist

Informationssamtal vid tvister om barns vårdnad, boende och umgänge.
Sedan den 1 januari 2022 gäller Lagen om informationssamtal. Lagen har tillkommit för att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att nå samförståndslösningar i tvistiga frågor samt för att stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa.

En process i domstol gällande vårdnad riskerar att ta lång tid och kan vara påfrestande för såväl föräldrar som barn. Om föräldrar kommer överens, såväl utom som inom ramen för en domstolsprocess, är detta givetvis en lösning som på sikt sannolikt är mer hållbar.

Det är kommunen som skall erbjuda informationssamtal till föräldrar som inte kan komma överens i frågor som rör umgänge, boende och vårdnad för barn. Ansvaret ligger på socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Syftet med informationssamtalet är att ge föräldrarna möjlighet att komma överens och att i ett tidigt skede försöka hitta lösningar som är förenliga med barnets bästa.

Informationssamtal vårdnadstvist

Ett informationssamtal skall hållas inom en period på fyra veckor från det att en förälder begär det. Föräldrarna skall som huvudregel delta samtidigt men även enskilda samtal kan i vissa fall hållas om det finns särskilda skäl. Detta kan erbjudas exempelvis vid förekomst av fysiskt och psykiskt våld samt vid långa avstånd mellan föräldrarna. Enskilda samtal skall också hållas om någon av föräldrarna begär det.

Sedan den 1 mars 2022 finns det som huvudregel ett krav på att en förälder skall ha deltagit i informationssamtal för att få väcka talan i domstol i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barn. Om man inte deltagit i informationssamtal innan talans väckande riskerar man att få sin talan avvisad av domstolen. I vissa fall kanske bara en förälder har deltagit i informationssamtal, men det står då ändå den andra föräldern fritt att efter att talan har väckts framställa egna yrkanden i ett redan pågående mål.

Efter att föräldrar har deltagit i informationssamtal erhålls ett intyg avseende detta som skall bifogas till en ansökan om stämning. Ett intyg är giltigt i ett års tid.

Fri rådgivning
close slider    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!