Hoppa till innehåll

Vad gäller om ett barn inte vill träffa den ena föräldern?

  • av
Vad gäller om ett barn inte vill träffa den ena föräldern

Vad gäller om ett barn inte vill träffa den ena föräldern?

Frågan gäller umgänge med barn som regleras i 6 kapitlet Föräldrabalken. Det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte tvärtom. I frågan om hur ofta och på vilket sätt ett umgänge skall äga rum skall hänsyn alltid tas till barnets bästa.

Kan man vägra den andra föräldern ett umgänge med barnet?

Vanligtvis är det föräldrarna själva som kommer överens om hur umgänge skall ske. För det fall föräldrarna inte kan komma överens i frågan om umgänge så är det en fråga som domstol kan besluta om. Vanligtvis brukar det vara förenligt med ett barns bästa att ha en god och nära kontakt med båda sina föräldrar. Det finns dock situationer då det inte är förenligt med ett barns bästa att ha kontakt med båda sin föräldrar och detta gäller exempelvis om barnet riskerar att fara illa vid ett umgänge med en av föräldrarna. Det skall göras en avvägning mellan barnets behov av att träffa föräldern och risken för att barnet på något sätt skulle fara illa av ett umgänge.

Kontakta oss för rådgivning

När domstolen fattar ett beslut i fråga om umgänge skall hänsyn alltid tas till barnets bästa. I fråga om barnets bästa spelar risk för att barnet far illa samt vikten av en god och nära kontakt med båda föräldrarna stor roll. Hänsyn tas också till vad barnet själv har för önskemål i fråga om umgänget. Barnets egen vilja spelar en allt större roll ju äldre barnet är. Om barnet ger starkt uttryck för att det inte vill träffa den ena föräldern kan det tyda på att ett umgänge inte är förenligt med barnets bästa. En individuell bedömning görs från fall till fall och hänsyn skall tas till barnets ålder och mognad samt varför barnet inte vill träffa den ena föräldern.

Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillse att barnet får en så god och nära kontakt med båda sina föräldrar som är möjligt och får sitt behov av umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med tillgodosett. Samtidigt har föräldrarna i sin egenskap av vårdnadshavare ett ansvar för att skydda barnet och inte släppa iväg det till en förälder där det riskerar att fara illa. Detta kan i vissa fall leda till svåra avvägningar då en vägran att låta en förälder umgås med barnet i vissa fall kan ses som så kallat umgängessabotage. Vid denna typ av avvägningar är det en rekommendation att rådgöra i frågan med en advokat då en vägran att låta barnet utöva umgänge med den andra föräldern kan vara till ens nackdel i en senare domstolsprocess.

Fri rådgivning
close slider



    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!