Hoppa till innehåll

Allmänna villkor/integritetspolicy/Cookies

För vår rådgivning gäller de allmänna villkoren som tillhandahålls av Advokatfirman Libre.

 

Behandling av personuppgifter

Advokatfirman Libre är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

 
Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
 
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.
 
Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Libre  enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Libre om användningen av de personuppgifter som rör dig.
 
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
 

Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Kontakta oss på info@libreadvokat.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Libre

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatfirman Stoeva AB strävar alltid efter att tillhandahålla bästa möjliga service och att såväl möta som överträffa våra klienters förväntningar. Om du som är eller har varit klient hos oss inte är nöjd med vårt arbete eller vår debitering ber vi dig i första hand kontakta oss för att reda ut frågan.

I januari 2016 inrättade Advokatsamfundet en konsumenttvistnämnd dit du som är konsument kan vända dig om tvist skulle uppstå med anledning av tillhandahållen advokattjänst eller vår debitering. Med konsument avses en fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

En förutsättning för att konsumenttvistnämnden ska ta upp frågan till prövning är att du först vänt dig till din advokatbyrå för att försöka lösa frågan i samförstånd. Mer information om förfarandet hittar du på: https://www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd har följande kontaktuppgifter: Konsumenttvistnämnden Sveriges Advokatsamfund Box 27321, 102 54 Stockholm Telefon: 08-459 03 00 E-post: konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Fri rådgivning
close slider    Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta. View more
    Helt okej för mig!